Els verbs SER I ESTAR

Torna a l'inici

En català, sempre SOM aquí (en un moment determinat) o ENS ESTEM aquí (durant una estona o un període de temps)

En català, quan ens referim a la localització d'algú o d'alguna cosa: el verb SER té un aspecte PUNTUAL, és a dir, es refereix a una situació momentània o circumstancial. En canvi, el verb ESTAR o ESTAR-SE té un aspecte LINEAL, que indica una noció de durada o permanència en un lloc, per exemple, referit a l'habitatge o a la feina.

Així, en català, direm:  

Ara SÓC a París i M'ESTIC en un hotel de 3 estrelles.
Ara SÓC a la Nestlé fent un encàrrec, però M'ESTIC a la Coca-Cola des de fa tres 
anys.

Per tant:
ESTIC a Londres i ESTIC en un hotel. ESTARÉ una setmana (incorrecte)...........SÓC a Londres i M'ESTIC en un hotel. M'HI ESTARÉ una setmana (correcte)


Fixem-nos amb el conte d'en Patufet:


CORRECTE................................................INCORRECTE

Patufet, on ETS?.................................... Patufet, on ESTÀS?
SÓC a la panxa del bou.......................... ESTIC a la panxa del bou

Fixem-nos també en la famosa frase de l'Ex-president de la Generalitat de Catalunya, Josep Tarradellas, l'any 1977, quan va tornar de l'exili:

"Ciutadants de Catalunya, ja SÓC aquí"

En aquell moment ens hagués semblat molt i molt estrany que hagués dit:

                                        "Ciutadants de Catalunya, ja  ESTIC aquí"

 Cada cop hi ha més gent que fa servir "ESTIC AQUÍ" (incorrecte) en comptes de "SÓC AQUÍ" (correcte).
 En castellà es diu "ESTOY AQUÍ", i això ens ha fet assimilar-ho i acostumar-nos a sentir-ho com a correcte en català.
 Fixem-nos, que en francès es diu 'Je SUIS icí', i en italià 'Io SONO qui', en canvi en portuguès 'Eu ESTOU aquí' i en castellà 'Yo ESTOY aquí'. El català, occità, francès i italià han seguit una llatinització diferent de la que han seguit el castellà, gallec i portuguès, a causa de la llunyania o l'apropament de cada zona respecte Roma, i del comerç per la mediterrània.

Veiem doncs, quan hem de fer servir "SER" i quan hem de fer servir "ESTAR", en català:

    a) SER és correcte en els casos següents

    a.1) Farem servir el verb SER i no pas el verb ESTARsempre que vagi seguit d'un adverbi de indicant una situació puntual, circumstancial o accidental. 
 Veiem-ne alguns exemples:

INCORRECTE......................................CORRECTE

ESTIC a Barcelona................................SÓC a Barcelona
Ja ESTIC aquí ........................................Ja SÓC aquí
On ESTÀ la meva carpeta? .................On ÉS la meva carpeta?
On ESTÀS ara? ESTIC a Girona.............On ETS ara? SÓC a Girona
     .

   a.2) Farem servir el verb SER i no pas el verb ESTAR, sempre que vagi seguit d'un adjectiu que determina una qualitat permanent o difícilment canviable a curt termini. Ex: SÓC ros, SÓC alt, ETS boig, ÉS calb, ÉS viu, ÉS mort.
  b) ESTAR és correcte en els casos següents

     b.1) Farem servir el verb ESTAR, quan vagi seguit d'un adjectiu que determina una qualitat que pot variar o canviar a curt termini, és a dir, que no es creu que serà permanent. Exemples: ESTIC cansat , ESTIC bé, ESTIC moll,  etc. 
     b.2) Farem servir el verb ESTAR, quan vagi seguit d'un gerundi, denotant una acció que es realitza en el moment en què es parla o que es realitzava o realitzarà en el moment en que succeïa un altre esdeveniment. Exemples: ESTIC menjant, ESTAVA comprant, ESTAREM esquiant, etc
      b.3) Farem servir el verb ESTAR, quan ens referim a que hem finalitzat una acció o a que estem preparats per a fer una acció. Exemples: Ja ESTIC. Ja he acabat els deures; Ja ESTIC a punt. Ja podem anar-hi.
      b.4) Farem servir el verb ESTAR, seguit d'un adjectiu, quan ens referim a la posició d'un objecte. Exemples: El pal ESTÀ tort (té una posició torta). Veiem en canvi: El pal ÉS tort (té una forma torta, que no és recte); La bombeta ESTÀ fluixa (està mal col·locada). En canvi: La bombeta ÉS fluixa (fa poca llum)
      b.5) Farem servir el verb ESTAR-NE, d'una persona, quan ens referim als sentiments cap a una persona. Exemple: En Jordi N'ESTÀ molt, de la seva dona (està molt enamorat de la seva dona).
     b.6) Farem servir el verb ESTAR-SE'N, de fer quelcom, quan ens referim a evitar o deixar de fer quelcom. Exemple: No ME'N sé ESTAR, de fumar (no puc deixar de fumar); 
     b.7) Farem servir el verb ESTAR PER algú, quan ens referim a la predisposició per a atendre algú. Exemple: Espera't un moment. De seguida ESTIC per tu.

c)  El verb ESTAR-SE en un lloc
   Una altra cosa és el verb "ESTAR-SE en un lloc" , el qual el farem servir en català quan ens referim al fet de romandre en un lloc perquè ens hi hem instal·lat o també romandre en un lloc durant un període limitat de temps, el qual es preveu que tindrà un principi i un final. Ex: M'ESTARÉ uns minuts més aquí. T'ESTÀS a un Hotel?. M'ESTIC a Vic, ara. Quant fa que T'ESTÀS aquí?
.Comparem-ho amb el castellà:

CASTELLÀ..........................................CATALÀ CORRECTE

ESTOY EN el hotel Condor................................M'ESTIC A l'hotel Condor
ESTARÉ quatre dies sin salir.............................. M'ESTARÉ quatre dies sense sortir
Cuántos días HAS ESTADO EN Reus?..................Quants de dies T'HAS ESTAT A Reus?
.
d) HAVER ESTATUn cas especial també és l'expressió  "HAVER ESTAT", referint-se a  ser el /la causant o actor/a d'un cert fet. Ex:  qui ha estat el que s'ha menjat la pizza?, has estat tu? . Ex: qui ha estat que ha trencat el vidre? has estat tu?

 
.
 e) "ESTAR"(incorrecte) en comptes de "SER-HI" o "HAVER-HI" (correctes).
Fixem-nos que en català hem de fer servir el ver "SER-HI" o "HAVER-HI" quan en castellà es digui "ESTAR" en casos com aquests:


CASTELLÀ.............................................................CATALÀ

ayer no estábamos en la feria......traducció incorrecta: ahir no estàvem, a la fira
.................................................traducció correcta: ahir no hi érem, a la fira

mañana no estaré...................traducció incorrecta: demà no estaré
.................................................traducció correcta: demà no hi seré
Joan no está..........................traducció incorrecta:en Joan no està
...............................................traducció correcta: en Joan no hi és
si llaman, no estoy................traducció incorreta: si truquen, no estic
...............................................traducció correcta: si truquen, no hi sóc
aquí estan!.............................traducció incorrecta: aquí estan!
................................................traducció correcta: són aquí!
ayer estaban todos...............traducció incorrecta: ahir estaven tots
................................................traducció correcta: ahir hi eren tots
estaban Joan y Mercè.....traducció incorrecta: estaven el Joan i la Mercè
................................................traducció correcta: hi havia el Joan i la Mercè
no estaba casi nadie.............traducció incorrecta: no estava quasi ningú
................................................traducció correcta: no hi havia quasi ningú
.
.
 Altres casos que cal remarcar:

    a) "CLAR" (incorrecte) en comptes de "ÉS CLAR" (correcte):
.
El que també s'ha estès moltíssim, sense adonar-nos-en, és la omissió del verb SER en l'expressió "és clar!", traduït en castellà per "claro!". Per exemple:


ah claro, ya lo entiendo!.........................traducció incorrecta: ah clar, ja ho entenc!
........................................................traducció correcta: Ah és clar, ja ho entenc!
claro que si! claro que lo he visto!..........traducció incorrecta: clar que si! clar que ho he vist!
.........................................traducció correcta: és clar que si! és clar que ho he vist!
hombre, claro!...........................................traducció incorrecta: home, clar!
....................................................................traducció correcta: home, és clar!
claro que si, hombre! ..................................traducció incorrecta: clar que si, home!
....................................................................traducció correcta: és clar que si, home!


    b) "ESTÀ CLAR"(incorrecte) en comptes de "ÉS CLAR"(correcte):
.
Molta gent, per error, tradueix l'expressió castellana "está claro" per l'expressió "està clar"(incorrecta) en comptes de per "és clar" (correcta). Per exemple:

está claro, ya lo entiendo...................traducció incorrecta: està clar, ja ho entenc
.............................................................traducció correcta: és clar, ja ho entenc
està claro, hombre!......................................traducció incorrecta: està clar, home!
....................................................................traducció correcta: és clar, home!

    c) "ESTÀ BÓ" (incorrecta) en comptes de "ÉS BÓ" (correcta):
.
Sovint fem l'error de dir "Això està molt bo" (incorrecta) en comptes de dir "Això és molt bó" (correcta)

esta tarta está buenísima................traducció incorrecta: aquesta coca està boníssima
..................................................traducció correcta: aquesta coca és boníssima
están buenos estos macarrones?.........traducció incorrecta: estan bons aquests macarons?
....................................................traducció correcta: són bons aquests macarrons?
. Exemples d'expressions on diem erròniament ESTAR (incorrecte) i cal que hi diem SER (correcta):

On ESTÀ l'Anna? (incor.)....................On ÉS l'Anna?(correcte)
L'Eva no ESTÀ (incor.)........................L'Eva no HI ÉS (correcte)
Aquí ESTIC! (incor.)............................SÓC aquí! (correcte)
Allà ESTARÉ! (incor.)...........................HI SERÉ! (correcte)
Per això ESTEM (incor.)......................HI SOM per això (correcte)
Els amics ESTAN per això (incor.).......Els amic HI SÓN per això (correcte)
Ah, ESTÀ clar! Ja ho entenc! (incor.)...Ah, ÉS clar! Ja ho entenc! (correcte)
ESTÀVEM tots menys tu (incor.)..........HI ÉREM tots menys tu (correcte)
A quin dia ESTEM, avui? (incor.)..........Quin dia ÉS, avui? (correcte)
ESTEM davant d'una situació molt difícil (incor.).........SOM davant d'una situació molt difícil (correcte)
Les lleis ESTAN per complir-les (incor.)...........Les lleis HI SÓN per complir-les (correcte)
ESTÀS viu o mort?(incor.).....................ETS viu o mort? (correcte)
ESTÀS boig o què (incor.).....................ETS boig o què? (correcte)
La porta ESTÀ tancada?(incor.)............La porta ÉS tancada (correcte)
La botiga ESTÀ plena de gent (incor.)...La botiga ÉS plena de gent (correcte)
L'aigua ESTÀ calenta (incor.)................L'aigua ÉS calenta (correcte)
ESTÀ previst que vinguin demà (incor.).........ÉS previst que vinguin demà (correcte)Resumit i fàcil:


1. Sempre farem servir el verb SER quan vagi seguit  d'un adverbi de lloc. Ex: sóc a Girona (i no pas estic a Girona) ,  en Jordi és a dins  (i no pas en Jordi està a dins)

2.Farem servir el verb ESTAR només quan vagi seguit d'un adjectiu (*) o d'un gerundi.
(*)els adjectius com  boig, viu, mort, calb, bo, dolent, etc, que denoten característiques  perdurables i incanviables en un suposat llarg termini, sempre van amb el verb SER. Ex: Sóc calb, ets boig (i no pas estàs boig),  és mort (i no pas està mort), sóm vius (i no pas estem vius)
   També farem servir el verb ESTAR més quan ens referim a la finalització o enllestiment d'una acció, quan ens referim a la posició d'un objecte, 
3. Farem servir el verb ESTAR-NE, d'una persona, quan ens referim als sentiments cap a una persona.
4. Farem servir el verb ESTAR-SE'n, de fer quelcom, quan ens referim a evitar o deixar de fer quelcom . 
5. Una altra cosa és el verb català "ESTAR-SE en un lloc" , el qual el farem servir quan romanem un temps considerable, i important en un lloc determinat. Ex: m'he estat  aquí  una hora esperant-te ,  a quin hotel us esteu? (i no pas  a quin hotel esteu? ; en tot cas podríem dir a quin hotel  sou?) 

6. Un cas especial també és el verb català  "HAVER ESTAT", referint-se a  ser el /la causant o actor/a d'un cert fet. Ex:  qui ha estat el que s'ha menjat la pizza?, has estat tu?     

7. Compte:  no fer servir mai  el verb ESTAR en comptes de SER-HI  o  HAVER-HI . Exemple: 
Ara mateix està  la Rosa, hi vols parlar?.........Ara mateix hi ha la Rosa, hi vols parlar?
No manca ningú, estem tots..................No manca ningú, hi som tots
Ho sentim, però la talla 42 no està..........Ho sentim, però la talla 42  no hi és

 6. Compte també: no direm mai:
Clar!................sinó que direm:  És clar!
Clar que si!...............sinó que direm:  És clar que si!
Està clar!................sinó que direm:  És clar!
Està bó!................sinó que direm:  És bó!                        2 comentaris:

TOPCYSER ha dit...

M'agrada estar amb vosaltres?
o
M'agrada ser amb vosaltres?

Ricard ha dit...

Dieu:"(*) Vigilem però que amb els adjectius que es refereixen qualitats durables en el temps a llarg plaç de l'estat de les persones o animals".

Segons diu aquí hauria de ser termini, no?